• Edukacja

      "Wyobraźnia bez wiedzy może stworzyć rzeczy piękne, ale wiedza bez wyobraźni najwyżej doskonałe."
      • Edukacja wczesnoszkolna, jako pierwszy etap kształcenia w systemie szkolnym, obejmuje trzy lata nauki w klasach I, II i III.

        Kształcenie na tym etapie nie powinno być procesem nazbyt szybkim, aby aktywności dzieci nie dostosowywać do edukacji, ale odwrotnie – edukację ukierunkować na rozwój dziecka i realizację naturalnych potrzeb rozwojowych każdego ucznia, respektując jego podmiotowość i autonomię na drodze budowy indywidualnej wiedzy, stopniowego przejścia od dzieciństwa do początków okresu dorastania. Edukacja na tym etapie wymaga niezwykłej staranności w doborze treści nauczania, środków, strategii, metod i technik nauczania, aby ukazać dzieciom scalony obraz świata i ułatwić jego rozumienie. Doświadczenia uczniów i wyprowadzone z nich aktywności: zabawowa, zabawowo-zadaniowa i zadaniowa, tworzyć powinny, spełniające poznawcze oczekiwania uczniów, rozwojowe sytuacje edukacyjne.