RODO

Nagłówek

Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych
na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze

TOŻSAMOŚĆ ADMINISTRATORA

Administratorem Państwa danych osobowych jest

Publiczna Szkoła Podstawowa w Łopienniku Nadrzecznym

DANE KONTAKTOWE ADMINISTRATORA

Z administratorem można skontaktować się poprzez adres e-mail zs-lipiennik@o2.pll lub pisemnie na adres siedziby administratora: Publiczna Szkoła Podstawowa w Łopienniku Nadrzecznym, Łopiennik Nadrzeczny 5A; 22-351 Łopiennik Górny

DANE KONTAKTOWE INSPEKTORA OCHRONY DANYCH

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych Wiolettę Kiszczak, z którym może Pani/Pan skontaktować się poprzez
e-mail
.  

Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

CELE PRZETWARZANIA I PODSTAWA PRAWNA

Dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji ustawowych zadań Publicznej Szkoły Podstawowej w Łopienniku Nadrzecznym - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO  oraz na podstawie art. 9 ust.2  lit. g RODO

ODBIORCY DANYCH

 

Odbiorcami Państwa danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.

Państwa dane osobowe przekażemy odbiorcom trzecim, jeśli będziemy mieli ku temu odpowiednią podstawę prawną.

Państwa dane nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy

OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH

Państwa dane osobowe przechowywane będą w czasie określonym przepisami prawa, zgodnie z instrukcją kancelaryjną

PRAWA PODMIOTÓW DANYCH

Posiadacie Państwo prawo żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania.

PRAWO WNIESIENIA SKARGI DO ORGANU NADZORCZEGO

Posiadacie Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego:  Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli uznacie Państwo, że przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy prawa.

INFORMACJA O DOWOLNOŚCI LUB OBOWIĄZKU PODANIA DANYCH

Podanie danych osobowych w zakresie wymaganym ustawodawstwem (m.in.: ustawa o samorządzie gminnym,  ustawa o finansach publicznych, ustawa o podatkach i opłatach lokalnych, ustawa o funduszu sołeckim, ustawa prawo budowlane, ustawa o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, ustawa Kodeks postępowania administracyjnego, ustawa o dowodach osobistych, ustawa Prawo zamówień publicznych, ustawa Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawa o pomocy społecznej, ustawa o systemie oświaty, ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, ustawa o odpadach) jest obligatoryjne.

 

Aktualności

Kontakt

  • Publiczna Szkoła Podstawowa w Łopienniku Nadrzecznym
    Łopiennik Nadrzeczny 5a,
    22-351 Łopiennik Górny
  • (082)577-33-17
    fax: (082)577-33-17

Galeria zdjęć