• Publiczna Szkoła Podstawowa w Łopienniku Nadrzecznym

    •            Szkoła Podstawowa 

     Pierwsze wzmianki dotyczące funkcjonowania szkoły w Łopienniku pochodzą z końca XIX w., jednak budowę szkoły podstawowej rozpoczęto w 1912 r.  Budowa ta była ściśle związane z ukończeniem neogotyckiego kościoła w Łopienniku Górnym. W  przekazach podano, że budynek powstał z cegły, która pozostała z budowy kościoła. Obecnie, w dawnej szkole, mieści się Biblioteka Publiczna Gminy Łopiennik Górny.

     Kolejne informacje pochodzą z  kwietnia 1926 r. odbyła się wtedy rejonowa konferencja w Łopienniku Górnym pod przewodnictwem inspektora szkolnego Karola Stangenberga. Lekcję pokazową przeprowadził Alfons Maksymowicz, ówczesny kierownik szkoły w Łopiennikach Górnych. Zespół nauczycielski ciągle się powiększał, coraz więcej było dzieci, a program szkolny rozwijał się w kierunku jak najszerszego spojrzenia na rzeczywistość. Niestety w szkole przewidziano zbyt małą liczbę sal lekcyjnych  i dlatego dzieci uczyły się również w prywatnych domach.

     W czasie drugiej wojny światowej w Łopienniku Górnym nauczyciele prowadzili tajne nauczanie, w 1941 roku byli to: Maria Maksymowicz, Jadwiga Sokirkówna, Helena Łukomska. Po wojnie warunki pracy były trudne. Budynek  szkolny był zaniedbany, dach przeciekał, ściany były zniszczone, brakowało szyb w oknach, ławek i innego sprzętu szkolnego oraz podręczników.

     Kierownikami Publicznej Szkoły Powszechnej w Łopienniku Górnym byli: w latach 1951/1952 Alfons Maksymowicz; w latach 1956/1967 Czesław Frańczak,w latach sześćdziesiątych  Włodzimierz Hascewicz.

     Następne dane , dotyczące, szkoły odnajdziemy  w kronice zaczynającej się w roku 1971. Wtedy obowiązki kierownika szkoły pełniła Joanna Szuba. W roku 1973 powstała Szkoła Gminna w Łopienniku Górnym, jej pierwszym dyrektorem został Andrzej Ciechan.  Zmiana na stanowisku dyrektora nastąpiła w roku 1975, wtedy dyrektorem został Marian Rudnik. Kolejni dyrektorzy to: Maria Dziedzic,  Andrzej Orzechowski, Danuta Buk oraz Danuta Sachar.

     W 1998 r. szkołę podstawową przeniesiono do nowo wybudowanego budynku w Łopienniku Nadrzecznym.

     W roku 1999 powołano do życia nowy typ szkoły – gimnazjum i od tego momentu , na terenie wsi funkcjonują dwie odrębne placówki – szkoła podstawowa i gimnazjum. Organizacją gimnazjum zajęła się jej pierwsza dyrektor – pani Bożena Rybak. Kolejnym dyrektorem szkoły została Pani Dorota Grzesiak.

     We wrześniu 2013 r. na mocy uchwały Rady Gminy Łopiennik Górny nr XXX/169/2013 z dnia 21 maja 2013 r., w sprawie utworzenia Zespołu Szkół oraz nadania mu statutu utworzony został Zespół Szkół w Łopienniku Nadrzecznym. W skład Zespołu Szkół w Łopienniku Nadrzecznym wchodzi Publiczna Szkoła Podstawowa z oddziałami przedszkolnymi oraz Publiczne Gimnazjum. Organem prowadzącym Zespół Szkół w Łopienniku Nadrzecznym jest Gmina Łopiennik Górny.

     Zespół Szkół (szkoła podstawowa i gimnazjum) w Łopienniku jest ogólnodostępną placówką oświatową realizującą zadania statutowe, położoną na terenie gminy Łopiennik Górny, do której uczęszczają dzieci w wieku przedszkolnym oraz szkolnym.  Nauka w szkole odbywa się w systemie dziennym.  Dzieci i młodzież ucząca się w naszej szkole pochodzi z terenów wiejskich.

     W szkole pracuje wyspecjalizowana kadra pedagogiczna, która dba o wszechstronny rozwój każdego ucznia, wspiera dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Mimo że nie jest to szkoła integracyjna, uczą się w niej także dzieci niepełnosprawne. Są one otoczone wsparciem i opieką nie tylko ze strony nauczycieli, ale także kolegów i koleżanek. Podstawa programowa jest realizowana z wykorzystaniem zalecanych warunków jej realizacji oraz uwzględnieniem możliwości szkoły. Nauczyciele w swojej pracy często posługują się nowoczesnymi środkami dydaktycznym, kształcą u uczniów liczne umiejętności przydatne im na kolejnych etapach edukacji. Rodzice angażują się w działania szkoły, współuczestniczą w podejmowaniu decyzji dotyczących jej funkcjonowania. W opinii wszystkich respondentów szkoła jest przyjazna i bezpieczna.

     W szkole funkcjonuje kilka klasopracowni m.in. przyrodnicza, językowa, artystyczna itp., które wyposażone są w nowoczesny sprzęt multimedialny tj., tablice interaktywne, projektory, sprzęt komputerowy oraz telewizyjny, odtwarzacze DVD. Sale lekcyjne wyposażone są w przewodowe łącza internetowe. Pracownia komputerowa wyposażona jest w 25 stanowisk komputerowych będących do dyspozycji uczniów. Szkoła posiada również gabinety specjalistyczne – rewalidacyjne, logopedy, psychologa. W bibliotece szkolnej zgromadzone są zbiory literatury dziecięcej i młodzieżowej. Dla najmłodszych uczniów naszej szkoły posiadamy plac zabaw. Przy szkole znajduje się również hala sportowa oraz obiekt sportowy typu „Orlik”, na który składa się kompleks boisk wielofunkcyjnych – boisko do piłki nożnej, siatkowej, koszykowej oraz kort tenisowy wraz z zapleczem sanitarnym. Przy szkole znajduje się również boisko trawiaste do piłki nożnej.

     W szkole podstawowej prowadzone są zajęcia pozalekcyjne rozwijające zainteresowania oraz poszerzające wiedzę przedmiotową: koła zainteresowań (wokalne, teatralne), koła przedmiotowe (z j. polskiego, historii, j. angielskiego, matematyki, biologii, fizyki oraz chemii). Uczniowie uczestniczą tez w szeregu zajęć sportowych (tenis stołowy, badminton, piłka nożna, piłka siatkowa). Mocną stroną szkoły jest liczne i chętne uczestnictwo dzieci i młodzieży w zajęciach oraz ich osiągnięciach, które zdobywają podczas konkursów, zawodów i przeglądów.

     Szkoła podejmuje różnorakie działania edukacyjne i kulturalno-oświatowe na rzecz środowiska lokalnego, ukierunkowane na zaspokajanie jej podstawowych potrzeb społeczno-kulturalnych. Pełni istotną rolę w aktywizowaniu społeczeństwa. Do głównych partnerów szkoły należy organ prowadzący szkołę, poradnia psychologiczno-pedagogiczna, policja, ośrodek kultury, lasy państwowe oraz szkoły i kluby sportowe. Współpraca z instytucjami sprzyja zwiększaniu umiejętności społecznych uczniów oraz przynależności do grupy społecznej. Dzięki wspólnej rywalizacji uczniów ze szkół podczas konkursów i zawodów młodzież nawiązuje nowe kontakty uczy się pracy w grupie oraz poszerza swoje horyzonty i wzbogaca je o nowe doświadczenia.

     Uczniowie szkoły pod opieka nauczycieli przeprowadzają wiele inicjatyw, akcji i kampanii o charakterze charytatywnym, edukacyjnym, kulturalnym i sportowym. Szkoła uczestniczyła w następujących wydarzeniach: „Pomóż dzieciom przetrwać zimę”, „Sprzątanie Świata”, „Trzymaj formę”, „Rakowi wspak”. Przeprowadzone są również zbiórki zabawek, żywności, loterie fantowe i kiermasze dla dzieci potrzebujących. Uczniowska grupa Wolontariuszy wykazuje się dużą aktywnością organizując akcje charytatywne mające na celu wsparcie i pomoc osobom starszym i potrzebującym. Zorganizowany został również szereg przedstawień i wydarzeń o charakterze kulturalnym integrujący środowisko lokalne ze szkołą m.in. festyn rodzinny, dzień sportu.